Opleiding

Inleiding
Arbeidshygiëne is één van de welzijnsdomeinen zoals opgenomen in de Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (04/08/1996) en het Koninklijk Besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (27/03/1998). De Interne en Externe diensten voor Preventie en Bescherming moeten beschikken over preventieadviseurs en deskundigen die beschikken over verschillende vaardigheden waaronder arbeidshygiëne. Arbeidshygiënisten werken multidisciplinair samen met de andere preventieadviseurs.
In België zijn er twee opleidingen waar BSOH inhoudelijk aan meewerkt. Het betreft enerzijds de korte initiatieopleiding adviseur arbeidshygiëne (10 dagen) en anderzijds de langlopende specialisatieopleiding tot preventieadviseur arbeidshygiëne. Beide opleidingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. BSOH heeft op dit moment geen weet van een Franstalige tegenhanger van deze opleidingen in Wallonië of Brussel.
Internationaal loont het vooral de moeite om eens  een kijkje te nemen op OHlearning.com

Nationaal
Initiatieopleiding adviseur arbeidshygiëne
Deze Nederlandstalige opleiding loopt over tien dagen vanuit een samenwerking van PVI, Prevent, BeCOH en BSOH in de leslokalen van het PVI en het CVO Encora te Antwerpen. BSOH en Prebes leden genieten 15% korting op het inschrijvingsgeld. De opleiding Adviseur Arbeidshygiëne is een praktijkgerichte basisopleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. De opleiding geeft immers niet alleen inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaats maar gaat ook in op de problematiek van de metingen. De cursus is gericht op het actualiseren en verruimen van kennis en vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk op praktische vaardigheden, het analyseren en evalueren van specifieke problemen en knelpunten, het actief zoeken naar oplossingen en de toepassing in de praktijk. De deelnemers krijgen de nodige theoretische omkadering en voeren metingen en analyses uit in een praktijkomgeving. De opleiding mag niet verward worden met de specifieke specialisatieopleiding voor preventieadviseurs arbeidshygiëne (280u).  Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond krijgen een kwalificatiecertificaat uitgereikt dat tegemoet komt aan de eisen gesteld in artikel 55 van het Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (11/3/2002).
Klik hier voor meer info en inschrijving

Specialisatieopleiding preventieadviseur arbeidshygiëne
Deze Nederlandstalige opleiding loopt over twee academiejaren en wordt voornamelijk gegeven aan de KU Leuven campus Gasthuisberg. Odisee (dienst voorgezette opleidingen) organiseert de opleiding in samenwerking met de KU Leuven, afdeling Omgeving en Gezondheid en BSOH. Het doel van deze opleiding is cursisten voor te bereiden op de dagdagelijkse invulling van een job als arbeidshygiënist, aan de hand van een grondige theoretische basis, in combinatie met praktijkgerichte toepassingen. Men leert chemische, fysische en biologische gevaren op de werkvloer te identificeren en beoordelen. Voor de verschillende onderdelen wordt zoveel mogelijk een gelijkende lesstructuur gevolgd, die inhoudelijk bestaat uit:

  1. organisatie, wetgeving en grenswaarden;
  2. agentia specifieke gevaarseigenschappen;
  3. toxicologie en blootstellingswegen;
  4. gezondheidseffecten;
  5. meetmogelijkheden: externe en interne dosis;
  6. preventiemaatregelen

De opleiding beoogt dat men aan het einde van de scholing beschikt over de nodig kennis en vaardigheden om in concrete arbeidssituaties, in overleg met een multidisciplinair team van preventieadviseurs en veiligheidskundigen (ingenieurs, bedrijfsartsen, ergonomen, psychologen en milieudeskundigen), de nodige preventiemaatregelen kan nemen die leiden tot een betere hygiëne en gezondheid op het werk. Deze opleiding richt zich tot alle geïnteresseerden voor preventie en welzijn van werknemers in bedrijven en organisaties.
De opleiding is conform de gestelde vereisten zoals aangegeven in het Koninklijk Besluit betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (5/12/2003). Preventieadviseurs deskundig wat betreft Arbeidshygiëne dienen de specialisatiemodule Arbeidshygiëne met succes te hebben beëindigd.
Klik hier voor meer info en inschrijving.

Internationaal
De Occupational Hygiene Training Association (OHTA) werd opgericht om een betere standaard te promoten op wereldschaal. OHTA ontwikkelt trainingsmateriaal en stelt het vrij beschikbaar voor gebruik voor en door studenten en opleidingsinstituten. OHTA promoot ook een structuur voor internationale qualificatie en certificering zodat alle arbeidshygiënisten op een consistente en hoge standaard worden opgeleid, die erkend wordt in alle landen die aan het programma deelnemen. De inrichters van de opleiding onderzoeken de mogelijkheid of de specialisatieopleiding preventieaviseur arbeidshygiëne hiervoor in aanmerking komt vermits een groot deel van het werk reeds gebeurd is in het kader van de deelname van de KU Leuven aan het European Credit Transfer System (ECTS).
Klik hier voor meer info.