Privacybeleid

Algemeen
Dit is het privacybeleid van de vzw Belgian Society for Occupational Hygiene (hierna ‘BSOH’ genoemd) met maatschappelijke zetel Kapucijnenvoer 35/5, 3000 Leuven (België).
Lees dit privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.
 
Waar we in dit privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’ bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf maar ook bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd of foto’s, genomen tijdens studiedagen of vergaderingen, waarop je herkenbaar staat afgebeeld.

Door het verstrekken van je persoonsgegevens via het aanmaken van een account op onze website www.bsoh.be, verklaar je kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van je persoonsgegevens.
Door in te loggen op je BSOH account word je geacht kennis genomen te hebben en ingestemd te hebben met de laatste versie van dit beleid.
 
BSOH is verantwoordelijk voor de verwerking van deze verzamelde persoonsgegevens.
Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Anonieme gegevens zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, bezochte pagina’s, herkomst van je bezoek,...  We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.  Dit houdt in dat we deze gegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van BSOH om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 
 
Om lid te worden van onze vereniging dien je op onze website www.bsoh.be een nieuw account aan te maken. Hierbij vragen we o.a. je naam, functie, bedrijf, contactadres, telefoonnummer, geslacht, sector waarin je bent tewerkgesteld, geboortedatum en e-mail adres. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een online ledenregister. Je kan je bewaarde gegevens steeds raadplegen door zelf in te loggen op je BSOH account. Je persoonsgegevens hebben we nodig voor het doormailen van onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor studiedagen of ledenvergaderingen, enz… met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.  Het beheer van je account op onze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.  Je kan je account steeds annuleren door je lidmaatschap op te zeggen. Contacteer daarvoor info@bsoh.be. Ook indien je geen nieuwsbrieven meer zou willen ontvangen, dien je je lidmaatschap op te zeggen en ons te contacteren.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken en te zorgen voor een goede dienstverlening, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze bestuursleden. Binnen het BSOH bestuur zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. 

Doorgifte aan derden
De verstrekte persoonsgegevens worden enkel door BSOH verwerkt. Deze worden niet doorgegeven aan derde partijen, derde landen of internationale organisaties, andere dan beschreven in deze overeenkomst, tenzij met je voorafgaande toestemming.
Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten, bv. een websiteontwikkelaar. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan BSOH, en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren.  We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.
 
Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat BSOH je persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van BSOH, waarbij de activiteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien BSOH stopt te bestaan, kan dit betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat BSOH jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch haalbaar is.
 
BSOH zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.
Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen
Wanneer je lid wordt van BSOH, bewaren we je persoonsgegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.
 
1. Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.
 
2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BSOH. Daarnaast heb je steeds het recht om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag aan BSOH vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer mogelijk zijn.
 
3. Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen indien BSOH geen wettelijk of algemeen belang heeft voor de verwerking. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. 
 
4. Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door BSOH verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. Je kan BSOH hiervoor steeds contacteren via volgend e-mailadres: info@bsoh.be
 
5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 
6. Uitoefening van uw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven aan BSOH vzw, Kapucijnenvoer 35 /5, 3000 Leuven. In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal BSOH zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. 
Je kan natuurlijk ook altijd eenvoudig je persoonsgegevens inkijken en indien nodig aanpassen via je online account.
 
7. Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie indien je het niet eens bent met de verwerking van je persoonsgegevens of als je overtredingen hebt geconstateerd:
 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
tel +32 (0)2 274 48 00,
e-mail commission@privacycommission.be
 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan BSOH aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en wachtwoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan om toegang tot je login en wachtwoord te voorkomen.
Update privacybeleid
Dit privacybeleid kan op eender welk ogenblik aangepast worden. De actuele versie staat gepubliceerd op onze website www.bsoh.be. Door in te loggen op je BSOH account word je geacht kennis genomen te hebben en ingestemd te hebben met de laatste versie van dit beleid.
 
Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 1 juni 2018.