BSOH Nieuwsbrief 2019/4, 01 september 2019

Beste BSOH lid,
 
In deze vierde nieuwsbrief van 2019 hebben we het over onze studiedagen, de toekomstige studiedagen van de Contactgroep Gezondheid en Chemie uit Nederland, de nieuwe ethische code van onze vereniging, de komende opleiding arbeidshygiëne, het project Air Sampling for a better world, de nieuwe IOHA website en enkele actualiteiten. We hebben weer een reeks nuttige links verzameld en de lijst van externe symposia is bijgewerkt.
 
Op woensdag 2 oktober 2019 organiseren we in Brussel een studiedag in samenwerking met het Focal point Belgium van EU OSHA in het kader van de Europese campagne 2018-2019  rond gevaarlijke stoffen. Het onderwerp is : 'Work related diseases: presentation, prevention, exposure’, een aparte uitnodiging volgt later.  Inschrijven kan alvast via volgende link.
 
Hieronder kan je alvast de agenda terugvinden:
09:30  10:00  Onthaal met koffie
10:00  10:05  Inleiding (Frank Dehasque, Focal Point manager EU-OSHA – FOD WASO)
10:05  10:30  Work-related diseases: findings from an EU-OSHA activity (Elke Schneider EU - OSHA)
10:30  11:20  Blootstelling aan biologische agentia in de industrie: enkele praktijkcasussen (Dr. Johan Sterckx - MENSURA)
11:20  11:50  Waar rook is... (Elie van Strien - voorzitter van de European Fire Safety Alliance) (voormalig commandant brandweer van Rotterdam en Amsterdam).
11:50  12:00  Vragen
12:00  13:15  Pauze met broodjes
13:15  13:45  Stofbeheersing: voorkomen van farinose in de bakkerij (Mia Eeckhout prof. Universiteit Gent)
13:45  14:35  Dieselroet (Dr. Stephan Keirsbilck - IDEWE)
14:35  14:50  Pauze
14:50  15:20  Gezondheidseffecten van blootstelling aan mineraal stof: nieuwe ontwikkelingen (Dr. Steven Ronsmans – KU Leuven)
15:20  15:50  Veilig werken met kwartscomposiet materialen (Dimitri De Coninck, Laboratorium voor arbeidshygiëne, AD TWW, FOD WASO)
15:50  16:00  Vragen
16:00              Einde
 
In 2020 voorzien we op vrijdag 6 maart een studiedag rond ‘hot-topics in de arbeidshygiëne’. Geef ons een seintje op info@bsoh.be als je een interessante suggestie voor een hot-topic hebt.
 
In het najaar van 2019 organiseert de contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) een aantal interessante studiedagen. Het BSOH is vertegenwoordigd in het bestuur van CGC en promoot dan ook deze studiedagen onder haar leden.
 
Op 19 september is er een studiedag in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) met als thema ‘Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt’ bij Aristo, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven. Het definitieve programma kan je terugvinden in bijlage.
 
Op 14 november is er een studiedag gepland rond nanotechnologie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiënisten (NVVA). Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht.
Interesse voor deze studiedagen? Stuur dan een mailtje naar cgc@epsnet.nl om het volledige programma voor deze bijeenkomsten te ontvangen. Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via hetzelfde e-mail adres. Verdere info rond de CGC is terug te vinden via volgende link.
 
Binnen de Raad van Bestuur is een aparte werkgroep opgericht om de Belgische opleiding Arbeidshygiëne internationaal te laten erkennen door het IOHA NAR comité. Om te voldoen aan de erkenningsvereisten dient BSOH een code van beroepsethiek te hebben en toe te passen. In bijlage aan deze nieuwsbrief vindt u het document dat is goedgekeurd op de Raad van Bestuur. Het document is tevens opgenomen op de BSOH Website. Als arbeidshygiënist dienen we de integriteit van ons beroep te borgen en interesseconflicten te voorkomen. In het document is een methode beschreven hoe u een melding kan maken via het BSOH Bestuur indien u met afwijkingen naar beroepsethiek geconfronteerd wordt.
 
Voor de derde keer slaan de onderwijsinstellingen Odisee en de KU Leuven, gesteund oor de BSOH, de handen in elkaar om de permanente vorming Preventieadviseur Specialisatie Arbeidshygiëne te organiseren. De opleiding start op 13 januari 2020 en duurt tot december 2021. Bent u preventieadviseur of heeft u gelijklopende taken, en moet je vaak chemische, biologische of fysische blootstellingsanalysen uitvoeren, dan is deze specialisatieopleiding ideaal om je te verdiepen in de Arbeidshygiëne. Meer informatie kan je vinden op de volgende link (https://www.odisee.be/nl/permanente-vorming/opleiding/32660 ) en in de nieuwe brochure. Je kan ook contact opnemen met Elisabeth Platteeuw (elisabeth.platteeuw@kuleuven.be) of Jeroen Vanoirbeek (jeroen.vanoirbeek@kuleuven.be).
 
De nieuwe website van de International Occupational Hygiene Association (IOHA) is online. Neem gerust een kijkje op www.ioha.net. Een aanrader is de specifieke pagina met de links naar de websites van alle aangesloten lid organisaties van arbeidshygiënisten en de nieuws pagina.
 
Dit is een gemeenschappelijk project van BeCOH en Sysmex dat ten volle ondersteunt wordt door het BSOH Bestuur. Indien u afgeschreven Gilair 3 of 5 meetpompen hebt, is dit een ideale manier om deze pompen een tweede leven te geven. Meer informatie vindt u op https://content.sysmex.nl/whwb.
 
Praktijkrichtlijn “Binnenluchtkwaliteit in werklokalen”
De bepalingen van de codex over het welzijn op het werk werden recent gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen. Om de algemene principes opgenomen in dit KB te duiden en aan te geven hoe ze in de praktijk kunnen worden omgezet, werd er een praktijkrichtlijn opgesteld. Deze praktijkrichtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, praktijkervaring en consensus en kan mee evolueren met de stand van de wetenschap.
 
Nieuwe leidraad van ECHA voor het gebruik van NMP conform restrictie nr. 71
Een nieuwe leidraad is beschikbaar voor industriële gebruikers van 1-methyl-2-pyrolidon (NMP) om hun gebruik in overeenstemming te brengen met de restrictievoorwaarden van bijlage XVII van de REACH-verordening. Deze leidraad was noodzakelijk omdat dit de eerste restrictie is die gebaseerd is op Derived No Effect Levels (DNELs). Deze leidraad is momenteel enkel beschikbaar in het Engels, maar zou normaal gezien tegen het najaar van 2019 vertaald worden in 23 EU talen. Meer informatie over de leidraad, de restrictievoorwaarden en NMP kan je hier terugvinden.
 
Aanpassing Codex met betrekking tot straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden
Het koninklijk besluit van 17 juni 2019 schaft het vergunningensysteem voor het uitvoeren van straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden in open lucht af. Straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden met gebruik van zand of andere korrels die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten, blijven verboden.
Indien substitutie door een minder gevaarlijk procédé technisch onmogelijk is, wordt op dit verbod een uitzondering gemaakt voor het gebruik van straalbewerkingsprocédés met inherent watergebruik in open lucht. De blootstelling aan het kankerverwekkende inadembare kwarts is bij deze techniek aanzienlijk lager dan bij ‘droog zandstralen’.
‘Droog zandstralen’ met korrels die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten wordt bijgevolg volledig verboden, ook in afgesloten systemen.
 
 
Alle externe symposia staan ook op de activiteitenkalender op onze website vermeld.
28-30/08/2019: 11th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health (ISBM-11). Leuven, België (meer info)
16-18/9/2019: OEESC 2019, 8th Occupational and Environmental Exposure of the Skin to Chemicals Conference. Dublin, Ireland (meer info)
1-3/6/2020: AIHce EXP 2020. Atlanta, VS (meer info)
6-10/9/2020: AIRMON 2020 The 10th International Symposium on modern principles of air monitoring and biomonitoring. Bristol, Verenigd-Koninkrijk. (meer info)