BSOH Nieuwsbrief 2019/2, 15 april 2019

Beste BSOH lid,

In deze tweede nieuwsbrief van 2019 hebben we het over onze studiedagen, onze nieuwe Raad van Bestuur, de resultaten van de ledenbevraging, enkele actualiteiten, het biomonitoring symposium ISBM-11 en de laureaten van de arbeid. We hebben weer een reeks nuttige links verzameld en de lijst van externe symposia bijgewerkt.

Studiedagen
Op vrijdag 1 februari 2019 organiseerden we samen met de Belgian Ergonomics Society (BES) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een herhaling van de studiedag over lawaai in industrie en kantoren, die eerder doorging op 1 juni 2018. Er was opnieuw een grote opkomst. De presentaties zijn hier terug te vinden.

Op vrijdag 15 maart 2019 organiseerden we op de KUL campus in Brussel de specialisatiecursus aerosol sampling. De bijna 40 aanwezigen luisterden geboeid naar de uiteenzetting van dr. Martin Harper (Zefon International, Inc. en University of Florida, USA). De presentaties zijn terug te vinden op deze beveiligde ledenpagina (je dient ingelogd te zijn op de website). 

Op vrijdag 22 maart 2019  organiseerden we op onze vertrouwde locatie een studiedag over direct reading measurements. De presentaties zijn terug te vinden op deze beveiligde ledenpagina (je dient ingelogd te zijn op de website). Er waren bijna 90 enthousiaste leden aanwezig. Aansluitend was er de algemene ledenvergadering van de vzw BSOH.

Op vrijdag 7 juni 2019 of vrijdag 14 juni 2019 organiseren we een studiedag over ‘biomonitoring in het kader van de arbeidshygiëne’. Indien je een interessante case zou willen presenteren, dan kan je contact opnemen met BSOH bestuurslid Jeroen Vanoirbeek via jeroen.vanoirbeek@kuleuven.be.

Nieuwe Raad van Bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 22 maart 2019 werd de nieuwe Raad van Bestuur aangesteld. De Raad bestaat uit:

Nederlandstalig 

 • Berckmans Steven (Idewe)
 • De Coninck Dimitri (FOD WASO, TWW)
 • Devriendt An (Idewe)
 • Emonds Robert (Consultant)
 • Janssen Anke (Liantis)
 • Poels Katrien (KU Leuven)
 • Sterckx Johan (Mensura)
 • Swinnen Christel (CLB)
 • Urbanus Jan (Shell)
 • Van Bouwel Jan (Idewe)
 • Van de Voorde Tom (Ajinomoto Bio-Pharma Services)
 • Vangeel Michel (J&J)
 • Vanoirbeek Jeroen (KU Leuven)
 • Verpaele Steven (Nickel Institute, BeCOH)

Franstalig

 • Boilan Emmanuelle (Cesi)
 • D’Haese Nathalie (CPFB)
 • Lejeune Fabian (Défense)
 • Rooryck Valérie (Attentia)

In de eerstkomende vergadering op vrijdag 19 april 2019 zullen de taken verdeeld worden en zal het Dagelijks Bestuur verkozen worden.

Resultaten van de ledenbevraging
Er waren 95 volledig ingevulde vragenlijsten en 40 onvolledig ingevulde vragenlijsten. De besluiten zijn gebaseerd op de volledig ingevulde vragenlijsten.

Doelstellingen van BSOH

 • 95%: doelstellingen moeten niet aangepast of uitgebreid worden.
 • 66%: doelstellingen worden gehaald.
 • 60%: meer aandacht naar verspreiding en uitwisseling van arbeidshygiënische kennis.

Studiedagen 

 • 80%: 4 per jaar.
 • 65%: volledige dag.
 • 55%: vrijdag.

Locatie

 • 45%: FOD WASO Brussel .
 • 55%: andere locatie + wisselend.

Taal

 • 50%: Nederlands / Frans met simultaanvertaling (andere helft alles in het Engels).
 • 90%: samenwerking met andere verenigingen is OK.

Suggesties voor onderwerpen voor studiedagen

 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Ventilatie 
 • Praktijkcases, goede praktijken, “solutions”
 • Sessies in kleine groep, uitwisseling
 • Bedrijfsbezoeken
 • Demonstraties van tools, apparatuur

Nieuwsbrief

 • 4 tot 8 per jaar (gemiddeld 6).
 • Lay-out aantrekkelijker en moderner maken. Meer structuur, minder tekst.
 • In pdf vorm verspreiden.

Website

 • Meer duidelijkheid over de planning, aankondiging en registratie van de studiedagen en dit op de homepage zetten.
 • Opzoeken van presentaties van studiedagen vergemakkelijken.
 • Zoekfunctie verbeteren. Gebruiksvriendelijker maken.
 • Wijzigingen in de website communiceren via nieuwbrief.

Diversen
81 personen hebben interesse in korte specialisatiecursussen over een specifiek onderwerp en tegen betaling.

 • 48%: regionale werking is zinvol
 • 59%: sectoriële werking is zinvol
 • 74%: bedrijfsbezoeken met beperkte groepen zijn nuttig
 • 70%: ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek is OK
 • 66%: technische en wetenschappelijke adviezen of richtlijnen opmaken is OK
 • 60%: een beroepscode voor arbeidshygiënisten opmaken is zinvol
 • 65%: certificatie van arbeidshygiënisten ondersteunen en/of organiseren is nodig
 • 83%: de professionele belangen van de arbeidshygiënisten verdedigen is nodig

Actualiteiten
Daglicht in gebouwen
Er is een nieuwe norm voor daglicht in gebouwen: NBN EN 17037:2019. Daylight in buildings (geldig vanaf 30 januari 2019). Het bbri schreef een interessant opiniestuk hierrond. 

Carcinogene of mutagene agentia op het werk
De Europese Unie plaatst 8 nieuwe stoffen op de lijst van carcinogene agentia waartegen werknemers beschermd moeten worden. De grenswaarden voor blootstelling aan die nieuwe stoffen gelden vanaf 20 februari 2021. Hierbij de link naar de officiële publicatie. Richtlijn 2004/37/EG betreffende de ‘bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk’ definieert carcinogene agentia als alle stoffen of mengsels die volgens de CLP-verordening zijn ingedeeld als kankerverwekkend van categorie 1A of 1B, plús alle stoffen, mengsels of procedés die worden opgesomd in bijlage 1 bij de richtlijn. Die bijlage 1 bevat momenteel 6 items. De Unie voegt er 2 aan toe:

 • werkzaamheden waarbij sprake is van dermale blootstelling aan minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren werden gebruikt (om de bewegende delen van de motor te smeren of af te koelen); én 
 • werkzaamheden waarbij sprake is van blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren.

Europa voert niet alleen grenswaarden in voor minerale oliën en uitlaatgassen, maar ook voor:

 • trichloorethyleen
 • 4,4′-methyleendianiline (MDA) 
 • epichloorhydrine (1-chloor-2,3-epoxypropaan) 
 • ethyleendibromide (1,2-dibroomethaan of EDB) 
 • ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan of EDC) 
 • mengsels van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s), in het bijzonder degene die benzo[a]pyreen bevatten en kankerverwekkend zijn 

Etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Hierbij de link naar de officiële publicatie. Als we even snel door de nieuwe verordening gaan, dan zien we dat er nieuwe CLP-regels komen voor de stoffen en mengsels:

 • Stoffen en mengsels die, bij contact met water, ontvlambare gassen ontwikkelen; 
 • Aerosolmengsels; 
 • Propaan, butaan of lpg in gasflessen; 
 • Ontplofbare stoffen; 
 • Ontvlambare gassen (o.m.: pyrofore gassen); 
 • Ontvlambare vloeistoffen; 
 • Ontvlambare vaste stoffen; en 
 • Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen (nieuw). 

Voor de volgende gezondheidsgevaren komen er nieuwe voorschriften: acute toxiciteit, huidcorrosie/-irritatie, ernstig oogletsel/oogirritatie, sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid, mutageniteit in geslachtscellen, kankerverwekkendheid, voortplantingstoxiciteit, specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, en aspiratiegevaar.
Idem voor dit milieugevaar: gevaar voor het aquatische milieu.
De EU creëert een nieuwe gevarenklasse: de ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen. Dat zijn: ‘vaste of vloeibare ontplofbare stoffen of mengsels die zijn geflegmatiseerd om hun explosieve eigenschappen zodanig te onderdrukken dat er geen gevaar van massaexplosie is en dat zij niet te snel branden, waardoor zij niet in de gevarenklasse "Ontplofbare stoffen" hoeven worden ingedeeld’.

Biomonitoring symposium ISBM-11
Het Scientific Committee of Occupational Toxicology (SCOT) van de International Commission on Occupational Health (ICOH) en de KU Leuven, centrum Omgeving en Gezondheid nodigen u uit op het ‘11th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health’ (ISBM-11) in Leuven, van 28 tot 30 augustus 2019. Dit symposium wordt georganiseerd door SCOT, in samenwerking met andere wetenschappelijke comités van ICOH (SC on Nanomaterial Workers’ Health, SC on Toxicology of Metals, SC on Rural Health). Algemene topic van ISBM-11 is ‘Biomonitoring in Exposure and Human Health Assessment’. Je kan je hier inschrijven en ook de call for abstracts is ondertussen geopend.

Laureaten van de arbeid
Er is te weinig aandacht voor goed werk en schouderklopjes zijn er nooit te veel. Samen met het KIEA, willen BES, BSOH, Co-Prev, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Prebes, VCCS, VVVB en de vakbonden diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel huldigen: meer info en bijlage.

Nuttige links
NIOSH tool over vocht en schimmels in gebouwen
Over infectieziekten op het werk in de USA
De Synergist van januari 2019 met artikels over o.a. keuze van PBM en aerosol monitoring
De Synergist van februari 2019 met artikels over o.a. direct reading instruments, een nieuwe Amerikaanse norm voor lokale afzuiging en over silica
De Synergist van maart 2019
Ontwerp van decreet over asbestinventaris in Vlaanderen
ECHA over de gevolgen van Brexit voor gevaarlijke stoffen
ECHA heeft plannen in verband met de naleving van REACH
NIOSH over reinigen van elastomeer maskers
Over lawaaimetingen met smartphones
Artikel over indoor aerosol
WTCB over ventilatie van gebouwen
Een Decreet betreffende de kwaliteit van de binnenlucht voor Wallonië
Federaal reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen
Vijf Belgische universiteiten organiseren een nieuwe internationale en interdisciplinaire Master in Global Health

Externe symposia
Alle externe symposia staan ook op de activiteitenkalender op onze website vermeld.

10-11/4/2019:  28e NVvA symposium, Zeist, Nederland (meer info)
20-22/5/2019: AIHce exp 2019, Minneapolis, MN, USA (meer info)
20-22/5/2019: ToxForum workshop - Determining Relevant Low-Level Chemical Exposures for Safety Assessments of Consumer Products, Brussel (meer info)
24/5/2019: Interprovinciaal Welzijnscongres, Gent, België (meer info)
28-30/8/2019: 11th ISBM in Occupational and Environmental Health, Leuven, Belgium (meer info)
16-18/9/2019: OEESC 2019, 8th Occupational and Environmental Exposure of the Skin to Chemicals Conference, Dublin, Ireland (meer info)